• Slide 01

  ing.Pavlína Veseláing.Pavlína Veselá

  +420 222 320 493
  +420 724 106 357

    bezpečnostní poradce pro přepravu nebezpečných věcí dle ADR a IATA DGR
  odborně způsobilá osoba dle
  § 44b odst. 8 zákona 258/2000 Sb.

 

NABÍZENÉ SLUŽBY

 
Certifikat ADR

Osvědčení ADR - Doklad o odborné způsobilosti bezpečnostního poradce pro přepravu nebezpečných věcí po silnici.

1.  Externí zabezpečení funkce bezpečnostního poradce pro přepravu a manipulaci nebezpečných věcí:

 • v silniční dopravě dle " Evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí. " – ADR
  Pro třídy nebezpečných věcí: 1, 2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8, a 9.
 • v letecké dopravě dle předpisů pro leteckou přepravu nebezpečných nákladů ICAO,IATA DGR
 
veselap-zl-1

Činnost technických poradců v oblasti chemie a přepravy nebezpečných věcí

2. externí zabezpečení odborně způsobilé osoby pro nakládání s vybranou třídou nebezpečných chemických látek a přípravků a další služby pro oblast nakládání s CHLP dle:

 • Zákona č. 350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon)
 • Zákona č. 258/2000 o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů
 • Nařízení ES č. 1907/2006 (REACH)  (PDF)
 • Nařízení ES č. 1272/2008 (CLP)  (PDF)
 1. Bezpečnostní listy (BL) - vypracování včetně klasifikace (např. při uvádění na trh nebo při dovozu CHLP); překlady BL z angličtiny, němčiny, ruštiny ; revize BL; uvedení BL do souladu s legislativními požadavky.
 2. Návrh a vypracování etiket pro označování obalů s CHLP.
 3. Vytvoření registru chemických látek a přípravků podle potřeby objednatele.
 4. Oznamování informací o chemických směsích do databáze CHLAP.
 5. Oznamování informací o klasifikaci a označování chemických látek do databáze ECHA (Registrace CHL podle REACH, Oznamování chemických látek podle CLP).
 6. Oznamování informací ECHA o SVHC látkách obsažených v předmětech (nová povinnost pro výrobce a dovozce předmětů obsahujících látky zařazené do Seznamu kandidátů).
 7. Zajištění školení fyzických osob (zaměstnanců) nakládajících s CHLP.
 8. Vypracování písemných 'Pravidel' o bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně životního prostředí pro vybrané CHLP
 9. Případné další služby v oblasti nakládání s CHLP dle požadavků klienta.
 
Veselá Pavla (ZL2)

3.Dovoz a vývoz chemických specialit (NCHLP)

Výroba a dovoz chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako výbušné, oxidující extremně hořlavé, vysoce hořlavé, hořlavé, vysoce toxické, toxické, karcinogenní, mutagenní, toxické pro reprodukci, nebezpečné pro životní prostředí, zdraví škodlivé, žíravé, dráždivé, senzibilizující a prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické